Jesteś tutaj

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Osielsko zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.osielsko.pl

Data publikacji strony internetowej: 2019-12-20.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-05-15.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-05-15.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Urząd Gminy Osielsko.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Strona www.osielsko.pl została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Tomasz Bogucki. Kontakt: promocja@osielsko.pl, tel. 52 324 18 84. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej www.osielsko.pl - Urząd Gminy Osielsko odpowiada Tomasz Bogucki, promocja@osielsko.pl, tel. 52 324 18 84.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

 

Urząd Gminy Osielsko, ul. Szosa Gdańska 55A

  Do budynku Urzędu Gminy  prowadzą 2 wejścia. Wejście główne od ul. Szosa Gdańska oraz  wejście B od ul. Kolonijnej.

Budynek Urzędu Gminy, wejście główne od ul. Szosa Gdańska w którym mieszczą się następujące referaty:
Punkt Obsługi Interesanta, Referat Organizacyjny, Organizacje pozarządowe, Referat Podatków i Opłat, Referat Ochrony Środowiska, Skarbnik Gminy, Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych, biuro Rady Gminy, Referat Gospodarki Gruntami i Rolnictwa, Referat Zagospodarowania Przestrzennego oraz Planowanie przestrzenne.

Wejście B od ul. Kolonijnej mieszczą się następujące referaty; 
Referat Spraw Obywatelskich  m. in. w sprawach rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych, obsługi przedsiębiorców oraz Referat Finansowy.

 1. Opis dostępności wejścia do budynku: 

  Wejście główne od ul. Szosa Gdańska 55A dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku można swobodnie podjechać wózkiem inwalidzkim,  na pierwszy poziom  można dostać się za pomocą platformy - windy osobowej (osoby na wózkach inwalidzkich, rodzice z dziećmi w wózku itp.). Drzwi otwierane są automatycznie. Brak opcji wjazdu wózkiem na wyższą kondygnację.Istnieje możliwość umówienia spotkania z urzędnikiem, który znajduje się na niedostępnej kondygnacji. Do wejścia głównego prowadzą schody i umieszczony dzwonek.

Przy wejściu B jest podjazd  dla wózków. Brak jest windy. Przy wejściu B jest umieszczony dzwonek.

 Punkt informacyjny znajduje się po lewej stronie od głównego wejścia na parterze budynku.W razie potrzeby pracownik z wyższej kondygnacji podejdzie do interesanta przy biurze podawczym.

Brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych.  

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind. 

Korytarz na parterze jest dostępny. Dojście/dojazd wózkiem bezpośrednio   Punktu Informacyjnego. Schody nie są  oznaczone są zgodnie z obowiązującymi normami. Brak opcji wjazdu wózkiem na piętro. 
Istnieje możliwość umówienia spotkania z merytorycznym urzędnikiem, który znajduje się na niedostępnych kondygnacjach. Schody przed budynkiem nie są oznaczone kontrastowo. Szklane drzwi wejściowe nie są oznaczone kontrastowo.

3. Opis dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne). 

Platforma: tak - zamontowana przy stopniu schodowym prowadzącym do wejścia B.  
Pochylnia: brak. 
Pętla indukcyjna: brak. 
Toaleta dostosowana: brak. 
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych. 

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. 

Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na miejscu postojowym, wydzielonym i oznaczonym tuż przed budynkiem Urzędu Gminy – wjazd od ul. Kolonijnej. Miejsce postojowe oznaczone (znak pionowy, koperta wymalowana w kolorze niebieskim) jest w całości dostosowane. 

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.  Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do budynku Urzędu.
Osoby głuchonieme chcące załatwić sprawy urzędowe w Urzędzie Gminy Osielsko proszone są o zgłoszenie tego faktu, na co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie winno zawierać wskazanie przez osobę głuchoniemą wybranej metody komunikowania się i może nastąpić:
- w formie pisemnej poprzez złożenie pisma w Punkcie Informacyjnym Urzędu Gminy Osielsko lub  przesłanie pisma faksem na numer 52 324 18 03,
- telefonicznie - za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie, pod nr telefonu: 52 324 18 00- sekretariat Urzędu Gminy lub 52 324 18 73 -numer Punktu Informacyjnego Urzędu Gminy. 
- w formie e-mailowej na adres: gmina@osielsko.pl,
Pracownik Urzędu skontaktuje się z osobą głuchoniemą (w sposób, który został przez nią wskazany) celem ustalenia termin realizacji świadczenia.
Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

6.  Dojazd do budynku Urzędu Gminy:

Autobusem MZK w Bydgoszczy:
 - Bydgoszcz-Leśna  autobusem  linii nr 93 do przystanku Osielsko-Kwiatowa,
-  Bydgoszcz - Przylesie autobusem linii nr 98 do przystanku Osielsko-Kwiatowa lub Osielsko -ul. Jana Pawła II.

Autobusem PKS Bydgoszcz-Świecie- Grudziądz  do przystanku Szosa Gdańska – Urząd Gminy

Samochodem: z ulicy Kolonijnej bezpośrednio na parking przy budynku Urzędu Gminy.
 

Aplikacje mobilne

Ministerstwo Cyfryzacji udostępnia następujące aplikacje mobilne: mObywatel w wersji dla systemu Android mObywatel w wersji dla systemu iOS. Nazwy aplikacji są linkami prowadzącymi do miejsca, z którego można pobrać aplikację, na przykład do sklepu z aplikacjami. 

Deklaracja dostępności Aplikacji Blisko

zamknij x

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.